Toyo Ink Việt Nam cam kết tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thải và ngăn ngừa ô nhiễm.


Chúng tôi đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về môi trường. Để đảm bảo cam kết này, chúng tôi sẽ:


✓  Xây dựng, áp dụng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

✓  Thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng.

 Kiểm soát chặt chẽ các loại rác thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

✓  Thiết lập, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp về môi trường, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

✓  Đào tạo nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi CBCNV và truyền đạt Chính sách môi trường tới tất cả các đơn vị liên quan.